Hotarârile Autorității Deliberative

202020192018

HCL nr. 1 din 09.02.2020 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 4.410.291,91 lei din contul de excedent al bugetului local

HCL nr. 2 din 09.02.2020 privind utilizarea sumei de 600.000 lei din excedentul bugetar al anului 2019 pentru acoperirea golurilor de casa ale sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare in anul 2020

HCL nr. 3 din 09.02.2020 privind aprobarea contractului de vanzare – cumparare a autoturismului marca Dacia Duster , necesar pentru buna desfasurarea a activitatii UAT Comuna Brahasesti

HCL nr. 4 din 22.01.2020 privind revocarea HCL nr.76/09.12.2019 privind aprobarea concesionarii unui spatiu, cu destinatia de cabinet medical, situat in incinta dispensarului uman Brahasesti

HCL nr. 5 din 22.01.2020 privind aprobarea Planului de evacuare in situatii de urgenta al comunei Brahasesti, judetul Galati

HCL nr. 6 din 22.01.2020  privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenfa, de Categoria V 2 aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Brahasesti, Judetul Galati 

HCL nr. 7 din 22.01.2020 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al UAT Comuna Brahasesti, judetul Galati 

HCL nr. 8 din 22.01.2020 privind eliberarea d-Iui Postolachi Florin din functia de administrator al societatii ECOPREST BRAHA 2015 si numirea d-nei Postolachi Livia in funcfia de administrator al societatii ECOPREST BRAHA 2015

HCL nr. 9 din 22.01.2020 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al societatii ECOPREST BRAHA 2015 SRL 

HCL nr. 10 din 22.01.2020 privind trecerea Dispensarului Uman Brahasesti si a Dispensarului Uman Toflea din domeniul public in domeniul privat al UAT Comuna Brahasesti 

HCL nr. 11 din 22.01.2020 privind stabilirea cuantumului nivelului impozitului / taxei, pe ranguri de localitati, pentru rangul IV, zona D 

HCL nr. 12 din 22.01.2020 privind aprobarea indkatorilor tehnico – economic! pentru obiectivul de investitii „Poduri si podete peste paraul Valea Boului in comuna Brahasesti, Judetul Galati-Etapa 2

HCL nr. 13 din 22.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Extindere canalizare in corauna Brahasesti, JudetuI Galati – Etapa I

HCL nr. 14 din 22.01.2020 privind  modificarea HCL nr.53 din 26.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Extindere sursa de apa si aductiune in comuna Brahasesti, JudetuI Galati”

HCL nr. 15 din 22.01.2020 privind modificarea HCL nr.42 din 31.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Extindere Grupuri Sanitare §coala Gimnaziala nr.l Brahasesti, JudetuIpri Galati

HCL nr. 16 din 22.01.2020 privind  modificarea HCL nr.39 din 31.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru cheltuietile ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 alin (3) din OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului „Infiintare Gradinita cu Program Normal in satul Toflea , Comuna Brahasesti, JudetuI Galati

HCL nr. 17 din 22.01.2020 privind modificarea HCL nr.40 din 31.05.2019 privind aprobarea modificarii bugetului indicativ pentru proiectul de investitii „Modernizarea Retelei de Drumuri de Interes Local in Comuna Brahasesti, JudetuI Galati”  

Anexa la HCL nr. 18 din 03.02.2020

HCL nr. 18 din 03.02.2020 privind stabilirea salariilor de baza Tncepand cu data de 1 ianuarie 2020 pentru functionarii publici, personalul contractual din cadrul aparatului se specialitate al Primarului comunei Brahasesti si din cadrul serviciilor publice cu personalitate juridica aflate in subordinea Consiliului Local Brahasesti

HCL nr. 19 din 03.02.2020 privind aprobarea salariilor de baza incepand cu data de 1 ianuarie 2020 pentru personalul din cadrul societatii ECOPREST BRAHA 2015 SRL

HCL nr. 20 din 03.02.2020 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT Comuna Brahasesti

HCL nr. 21 din 03.02.2020  privind stabilirea cotei -parti din suma obligatiei de plata catre concedent si datorata pentru primul an de exploatare, necesar calculului garantiei pentru contractele de concesiune aflate in derulare, dar si pentru cele viitoare

Anexa la HCL nr. 22 din19.02.2020

HCL nr. 22 din19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Brahasesti, judetul Galati, pe anul 2020

HCL nr. 23 din19.02.2020 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Brahasesti , judetul Galati , pe anul 2020

HCL nr. 24 din19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii ECOPREST BRAHA 2015 SRL, judetul Galati, pe anul 2020

HCL nr. 25 din19.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Reparatii spatii servicii sociale si Anexe Sala de Sport in comuna Brahasesti, judetul Galati

HCL nr. 26 din19.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Reparatii spatii servicii sociale si Anexe Sala de Sport in comuna Brahasesti, judetul Galati”

HCL nr. 27 din19.02.2020 privind alocarea sumei 45.000 lei din bugetul local al Comunei Brahasesti in vederea susfinerii activitatii desfaisurata de Clubul Sportiv Juventus Toflea 2007, in anul   2020

HCL nr. 28 din19.02.2020 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, pentru anul 2020

HCL nr. 29 din19.02.2020 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, aferent anului 2020

HCL nr. 30 din19.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultafi din Studiul de fezabilitate , precum si a unor obiigatii sj a cheltuielilor aferente proiectului „ Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati”

HCL nr. 31 din19.02.2020 privind stabilirea diferentelor de restituit din impozitul pe teren , mcasat in perioada 2016-2019 de la numitul Comanici Petru

HCL nr. 32 din 09.03.2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul UAT Comuna Brăhăşeşti 

HCL nr. 33 din 09.03.2020 privind  aprobareact de hotărâre privind Planului de acţiuni si lucrări de interes local care vor fi efectuate cu beneficiarii de ajutor social în anul 2020

HCL nr. 34 din 09.03.2020 rivind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a UAT Comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi 

HCL nr. 35 din 09.03.2020 privind aprobarea unor documente privind buna desfăşurare a activităţii societăţii ECOPREST BRAHA 2015 SRL

HCL nr. 36 din 09.03.2020 privind aprobarea achiziţionării unei platforme pentru lucru la înălţime ,marca Nissan Cabstar 3,5 t

HCL nr. 37 din 09.03.2020 privind aprobarea Studiului de Soluţii pentru proiectul „înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Brăhăşeşti , judeţul Galaţi

HCL nr. 38 din 09.03.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă , pentru următoarele trei luni

HCL nr.40 din 12.05.2020 privind modificare aHCL nr. 58/30.09.2019 privind aprobarea revizuirii Rgulamentului de organizare si functionare a C.L. Brahasesti

HCL nr.41 din 12.05.2020 privind constatarea incetarii de drept a mandatului consilierului local al d-lui Bolmadir Gheorghe si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in C.L. Brahasesti

HCL nr.42 din 12.05.2020 privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia cabinet medicalaflat in incinta Dispensarului medical uman Brahasesti

HCL nr.43 din 12.05.2020 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul U.A.T. Brahasesti, jud. Galati

HCL nr.44 din 2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a pasunilor proprietatea U.A.T. Brahasesti, jud. Galati

HCL nr.45 din 12.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de pasunat si a Regulamentului pentru inchirierea pasunilor aflate in proprietatea privata a U.A.t. Brahasesti, jud Galati

HCL nr.46 din 12.05.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltueli al com. Brahasesti, pe sem II al anului 2020

Anexa HCL nr.46 din 12.05.2020

HCL nr.47 din 12.05.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a selectiei/evaluarii prealabile a C.A. al Intreprinderilor Publice avand ca Autoritate Tutelara com. Brahasesti

HCL nr.48 din 12.05.2020 privind modificarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului U.A.T. Brahasesti

Anexa1 HCL nr.48 din 12.05.2020

Anexa 2 HCL nr.48 din 12.05.2020

HCL nr.49 din 12.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Decolmatare – Igienizare Parau „Valea Boului”, com. Brahasesti, jud. Galati”

HCL nr.50 din 12.05.2020 privind modificarea HCL nr. 14 din 22.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere sursa de apap si aductiune in com. Brahasesti, jud. Galati”

HCL nr.51 din 12.06.2020 privind  constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Catalin Gruia si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in C.L. Brahasesti

HCL nr.52 din 12.06.2020 privins stabilirea modului de intocmire si tinere la zi a Rgistrului agricol al com. Brahasesti

HCL nr.53 din 12.06.2020 privins necesitatea aprobarii solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fonfului de Garantare a Creditului Rural – INF SA pentru proiectul integrat finant prin masura 7.2 al com. Brahasesti”Infiintare sistem de canalizare a apelor uzate in loc. Brahasesti”

Anexa la HCL nr.53 din 12.06.2020

HCL nr.54 din 12.06.2020 privind aprobarea desfiintarii pe cale administrativa a unei constructii ilegale din satul Toflea, costruita in albia minora a paraului Valea Boului

HCL nr.55 din 12.06.2020 privind modificarea HCL nr.18 din 03.02.2020 privind stabilirea salariilor de baza incepand cu data de 1 ianuarie 2020 petru functionarii publici, personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brahasesti  si din cadrul serviciilor publice cu personalitate juridica aflate in subordinea C.L. Brahasesti

HCL nr.56 din 12.06.2020 privind prelungirea mandatului d-lui Postolachi Livia in functia de administrator al soc. ECOPREST BRAHA 2015

HCL nr.57 din 12.06.2020 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a administratorului pentru soc. ECOPREST BRAHA 2015, avand autoritatea publicatutelara Com. Brahasesti prin C.L. al com. Brahasesti

HCL nr.58 din 12.06.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltueli al com. Brahasesti pe trim II al anului 2020

Anexa la HCL nr.58 din 12.06.2020

HCL nr.59 din 12.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta, petru urmatoarele 3 luni

HCL nr.60 din 15.07.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltueli al com. Brahasesti, jud. Galati pe trim III al anului 2020

Anexa la HCL nr.60 din 15.07.2020

HCL nr.61 din 15.07.2020 privind acordul din principiu referitor la Infiintarea unui centru de permanenta in satul Toflea si aprobarea darii in folosinta a spatiului in suprafata de 90,39 mp, situat in incinta Dispensarului Uman din satul Toflea, destinat deschiderii Centrului

HCL nr.62 din 15.07.2020 privind aprobarea Regiulamentului de desfasurare a licitatiilor publice pentru inchirierea imobileleor aflate in proprietate publica si privata a com. Brahasesti

HCL nr.63 din 15.07.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 79 mp apartinand domeniului public al com. Brahasesti, CF:100337-C2 situatin sat Brahasesti, com. Brahasesti, jud. Galalti

HCL nr.64 din 15.07.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil in suprafata de 900 mp apartinand domeniului privat al com. Brahasesti, jud. Galati

HCL nr.65 din 15.07.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil in suprafata de 3413 mp, apartinand domeniului public al com. Brahasesti, jud. Galatri

HCL nr.66 din 15.07.2020 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT com. Brahasesti, jud. Galati

Anexa la HCL nr.66 din 15.07.2020

HCL nr. 67 din 17.08.2020 privind recificarea bugeului local pe sem. III, 2020 

Anexa la HCL nr. 67 din 17.08.2020

HCL nr. 68 din 17.08.2020 uitilizarea sumei de 300 000 lei din excedenul bugear al anului 2019 penru acoperirea golurilor de casa ale seciunii de dezvolatare in anul 2020

HCL nr. 69 din 17.08.2020 aprovarea Manualului de proceduri aferent Serviciului social  –  Uniatai de ingrijire la domiciliu – CMAI Brahasesti, in cadrul proiectului „Dezvolarea inetegrata a comunei Brahasesti” – POCU 2014-2020 – SMIS 115368

HCL nr. 70 din 17.08.2020 modoficarea HCL nr. 55/12/06.2020 privind stabilirea salariilor de baza incepand cu data de 1 ianuarie 2020 oentru functionarii publici, personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului com. Brahasesti din cadrul serviciilor publice cu personalitate juridica aflate in subordinea C.L. Brahasesti

 

HCL nr 86 din23.01.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta , pentru urmatoarele trei luni

HCL nr 85 din23.01.2020 privind aprobarea retelei scolare de pe raza localitatii Brahasesti, judetul Galati , pentru anul scolar 2020-2021

HCL nr 84 din23.01.2020 privind insusirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Brahasesti , judetul Galati pentru anul 2019

Anexa nr.1 la HCL nr 83 din23.01.2020

Anexa Programul achizitiilor publice laHCL nr 83 din23.01.2020

HCL nr 83 din23.01.2020 privind aprobarea Programului anual final al achizitiilor publice al comunei Brahasesti, judetul Galati, pe anul 2019

Anexa nr.1 la HCL nr 83 din23.01.2020

Anexa nr.2 la HCL nr 82 din23.01.2020

Anexa nr.3 la HCL nr 82 din23.01.2020

HCL nr 82 din23.01.2020 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT Comuna Brahasesti

HCL nr 81 din23.01.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HCL nr 80 din23.01.2020 privind zonarea fiscala si stabilirea corespunzaroare a impozitarii pentru UAT Comuna Brahasesti