Hotarârile Autorității Deliberative

202020192018

HCL nr. 1 din 09.02.2020 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 4.410.291,91 lei din contul de excedent al bugetului local

HCL nr. 2 din 09.02.2020 privind utilizarea sumei de 600.000 lei din excedentul bugetar al anului 2019 pentru acoperirea golurilor de casa ale sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare in anul 2020

HCL nr. 3 din 09.02.2020 privind aprobarea contractului de vanzare – cumparare a autoturismului marca Dacia Duster , necesar pentru buna desfasurarea a activitatii UAT Comuna Brahasesti

HCL nr. 4 din 22.01.2020 privind revocarea HCL nr.76/09.12.2019 privind aprobarea concesionarii unui spatiu, cu destinatia de cabinet medical, situat in incinta dispensarului uman Brahasesti

HCL nr. 5 din 22.01.2020 privind aprobarea Planului de evacuare in situatii de urgenta al comunei Brahasesti, judetul Galati

HCL nr. 6 din 22.01.2020  privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenfa, de Categoria V 2 aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Brahasesti, Judetul Galati 

HCL nr. 7 din 22.01.2020 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al UAT Comuna Brahasesti, judetul Galati 

HCL nr. 8 din 22.01.2020 privind eliberarea d-Iui Postolachi Florin din functia de administrator al societatii ECOPREST BRAHA 2015 si numirea d-nei Postolachi Livia in funcfia de administrator al societatii ECOPREST BRAHA 2015

HCL nr. 9 din 22.01.2020 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al societatii ECOPREST BRAHA 2015 SRL 

HCL nr. 10 din 22.01.2020 privind trecerea Dispensarului Uman Brahasesti si a Dispensarului Uman Toflea din domeniul public in domeniul privat al UAT Comuna Brahasesti 

HCL nr. 11 din 22.01.2020 privind stabilirea cuantumului nivelului impozitului / taxei, pe ranguri de localitati, pentru rangul IV, zona D 

HCL nr. 12 din 22.01.2020 privind aprobarea indkatorilor tehnico – economic! pentru obiectivul de investitii „Poduri si podete peste paraul Valea Boului in comuna Brahasesti, Judetul Galati-Etapa 2

HCL nr. 13 din 22.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Extindere canalizare in corauna Brahasesti, JudetuI Galati – Etapa I

HCL nr. 14 din 22.01.2020 privind  modificarea HCL nr.53 din 26.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Extindere sursa de apa si aductiune in comuna Brahasesti, JudetuI Galati”

HCL nr. 15 din 22.01.2020 privind modificarea HCL nr.42 din 31.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Extindere Grupuri Sanitare §coala Gimnaziala nr.l Brahasesti, JudetuIpri Galati

HCL nr. 16 din 22.01.2020 privind  modificarea HCL nr.39 din 31.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru cheltuietile ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 alin (3) din OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului „Infiintare Gradinita cu Program Normal in satul Toflea , Comuna Brahasesti, JudetuI Galati

HCL nr. 17 din 22.01.2020 privind modificarea HCL nr.40 din 31.05.2019 privind aprobarea modificarii bugetului indicativ pentru proiectul de investitii „Modernizarea Retelei de Drumuri de Interes Local in Comuna Brahasesti, JudetuI Galati”  

Anexa la HCL nr. 18 din 03.02.2020

HCL nr. 18 din 03.02.2020 privind stabilirea salariilor de baza Tncepand cu data de 1 ianuarie 2020 pentru functionarii publici, personalul contractual din cadrul aparatului se specialitate al Primarului comunei Brahasesti si din cadrul serviciilor publice cu personalitate juridica aflate in subordinea Consiliului Local Brahasesti

HCL nr. 19 din 03.02.2020 privind aprobarea salariilor de baza incepand cu data de 1 ianuarie 2020 pentru personalul din cadrul societatii ECOPREST BRAHA 2015 SRL

HCL nr. 20 din 03.02.2020 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT Comuna Brahasesti

HCL nr. 21 din 03.02.2020  privind stabilirea cotei -parti din suma obligatiei de plata catre concedent si datorata pentru primul an de exploatare, necesar calculului garantiei pentru contractele de concesiune aflate in derulare, dar si pentru cele viitoare

Anexa la HCL nr. 22 din19.02.2020

HCL nr. 22 din19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Brahasesti, judetul Galati, pe anul 2020

HCL nr. 23 din19.02.2020 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Brahasesti , judetul Galati , pe anul 2020

HCL nr. 24 din19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii ECOPREST BRAHA 2015 SRL, judetul Galati, pe anul 2020

HCL nr. 25 din19.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Reparatii spatii servicii sociale si Anexe Sala de Sport in comuna Brahasesti, judetul Galati

HCL nr. 26 din19.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Reparatii spatii servicii sociale si Anexe Sala de Sport in comuna Brahasesti, judetul Galati”

HCL nr. 27 din19.02.2020 privind alocarea sumei 45.000 lei din bugetul local al Comunei Brahasesti in vederea susfinerii activitatii desfaisurata de Clubul Sportiv Juventus Toflea 2007, in anul   2020

HCL nr. 28 din19.02.2020 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, pentru anul 2020

HCL nr. 29 din19.02.2020 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, aferent anului 2020

HCL nr. 30 din19.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultafi din Studiul de fezabilitate , precum si a unor obiigatii sj a cheltuielilor aferente proiectului „ Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati”

HCL nr. 31 din19.02.2020 privind stabilirea diferentelor de restituit din impozitul pe teren , mcasat in perioada 2016-2019 de la numitul Comanici Petru

HCL nr. 32 din 09.03.2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul UAT Comuna Brăhăşeşti 

HCL nr. 33 din 09.03.2020 privind  aprobareact de hotărâre privind Planului de acţiuni si lucrări de interes local care vor fi efectuate cu beneficiarii de ajutor social în anul 2020

HCL nr. 34 din 09.03.2020 rivind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a UAT Comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi 

HCL nr. 35 din 09.03.2020 privind aprobarea unor documente privind buna desfăşurare a activităţii societăţii ECOPREST BRAHA 2015 SRL

HCL nr. 36 din 09.03.2020 privind aprobarea achiziţionării unei platforme pentru lucru la înălţime ,marca Nissan Cabstar 3,5 t

HCL nr. 37 din 09.03.2020 privind aprobarea Studiului de Soluţii pentru proiectul „înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Brăhăşeşti , judeţul Galaţi

HCL nr. 38 din 09.03.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă , pentru următoarele trei luni

 

HCL nr 86 din23.01.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta , pentru urmatoarele trei luni

HCL nr 85 din23.01.2020 privind aprobarea retelei scolare de pe raza localitatii Brahasesti, judetul Galati , pentru anul scolar 2020-2021

HCL nr 84 din23.01.2020 privind insusirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Brahasesti , judetul Galati pentru anul 2019

Anexa nr.1 la HCL nr 83 din23.01.2020

Anexa Programul achizitiilor publice laHCL nr 83 din23.01.2020

HCL nr 83 din23.01.2020 privind aprobarea Programului anual final al achizitiilor publice al comunei Brahasesti, judetul Galati, pe anul 2019

Anexa nr.1 la HCL nr 83 din23.01.2020

Anexa nr.2 la HCL nr 82 din23.01.2020

Anexa nr.3 la HCL nr 82 din23.01.2020

HCL nr 82 din23.01.2020 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT Comuna Brahasesti

HCL nr 81 din23.01.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HCL nr 80 din23.01.2020 privind zonarea fiscala si stabilirea corespunzaroare a impozitarii pentru UAT Comuna Brahasesti